skip to Main Content

Gebruiksvoorwaarden

HDC Hengelo Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

 

1.Algemeen

Verkoop en levering geschiedt uitsluitend volgens onderstaande voorwaarden. Afwijkingen en aparte afspraken behoeven een schriftelijke bevestiging. Bij stilzwijgend afzien onzerzijds van een schriftelijke bevestiging bij afwijkende regelingen of afspraken in het verleden, kan geen wettig afzien op de uit­voering van de hierdoor bestemde bedoelingen van betreffende afspraken afgeleid worden. Voorwaarden van kopers verplichten ons tot niets, ook wanneer zulks niet uitdrukkelijk door ons is afgewezen. Leveringsovereenkomsten worden eerst door

schriftelijke bevestiging onzerzijds van kracht. Gebleken vergissingen, schrijf- of rekenfouten zijn voor ons niet bindend. Bij in gebrekenblijving, in het bijzonder bij beta­lingsachterstand van koper, zijn wij gerechtigd de uitvoering van aanwezige opdrachten, tot aan nakoming van de voorwaarden, in het geheel of gedeeltelijk uit te stellen of de opdrachten te annuleren.

 

2.Prijzen

Alle aanbiedingen en verkopen geschieden vrijblijvend vanaf kantoor Hengelo (O)

 

3.Levering

De goederen worden in principe altijd vanaf kantoor Hengelo (O) geleverd, terwijl het transport plaatsvindt op rekening en risico van koper, zonder enige verplichting van de verkoper. Een verzekering van het transport wordt uitsluitend in op­dracht van de koper afgesloten.

 

4.Opslag

Eventueel noodzakelijke opslag van gekochte goederen geschiedt op rekening en risico van koper, zonder enige verplichting voor de verkoper.

 

5.Vertraging van de levertijd

Leveringsafspraken worden indien mogelijk nagekomen. Aanspraak op schadevergoeding ingevolge van uitgestelde levering is uitgesloten. In geval van hoger geweld, welke een tijdige levering ongunstig beïnvloedt of onmogelijk maakt, heeft de verkoper het recht om door opheffing van problemen alsnog te leveren of gedeeltelijk af te zien van de overeenkomst.

 

6.Klachten bij gebreken

Klachten over geconstateerde gebreken dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen te worden ingediend. Wordt de klacht als terecht erkend, volgt naar keuze van de verkoper kosten­loos herstel of omruil van de desbetreffende onderdelen. Andere aanspraken, in het bijzonder schadevergoedingen, zijn uitgesloten.

 

7.Garantie

Wij staan garant dat onze produkten zonder gebreken, waaronder ook het ontbreken van de toegezegde eigenschappen behoort, in de handel worden gebracht. De garantie wordt gegeven tot 12 maanden na aflevering aan koper. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mag bij gebrek aan garantie-aansprakelijkheid, aan onderdelen met gebreken niets veranderd worden. Onze garantieverplichting beperkt zich naar onze keuze op produktverbete­ring of produktvervanging. Voor verbeterings- of vervangings­werkzaamheden bestaat dezelfde garantie als voor de oorspron­kelijke levering of inspanning en wel tot afloop van de geldende garantietermijn. Garantieaanspraken verjaren 1 maand na onzerzijdse afwijzing van klachten over gebreken. Zodra wij een vermeend gebrek erkennen worden alle voor verbetering nodige loon- en materiaalkosten door ons gedragen. Vrachtkos­ten en vrachtrisico’s worden gedragen door de koper. Bij zelfbouwdelen wordt een garantie uitsluitend gegeven indien sprake is van aangetoonde deskundigheid.

 

8.Eigendomsvoorbehoud

a) Onze leveringen geschieden uitsluitend onder voorbehoud van eigendomsrecht. Het eigendomsrecht gaat eerst dan over aan koper nadat hij aan alle verplichtingen tegenover ons heeft voldaan. Dit geldt ook wanneer de koopprijs voor door koper bestemde levering van goederen betaald is. Wanneer gekocht wordt op lopende rekening, geldt genoemd eigendomsvoorbehoud als zekerstelling voor onze financiële vordering.

b) Bewerking en verwerking van door ons geleverde, maar nog ons eigendom zijnde goederen geschiedt steeds in onze opdracht zonder dat voor ons verplichtingen hieruit voortvloeien.

c) De koper mag de geleverde goederen alleen in een constant zakenverkeer en uitsluitend dan verkopen, wanneer zijn afne­mers niet de overdracht van de betalingsverplichting uit de doorverkoop uitgesloten heeft.

Overdracht ter zekerstelling of het verpanden van onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen door koper zijn niet toegestaan.

 

9.Domicilie

Als domicilie is Hengelo (O) aangemerkt. Geschillen zullen worden beslecht door de rechter te Almelo of het kantongerecht te Enschede, danwel door de bevoegde rechter van de woonplaats en het land van de gedaagde doch dit laatste uitsluitend indien HDC daarvoor kiest.

 

10.Betalingsvoorwaarden

Alle rekeningen zijn zoals vooraf overeengekomen onder rem­bours, per acceptgiro, per kas, bij vooruitbetaling, bij afhalen te voldoen voor zover niet anders is bepaald. Onafhankelijk van de wil van de koper worden alle betalingen principieel op de oudste schulden in mindering gebracht. Zijn reeds kosten voor invordering en rente ont­staan, dan wordt de betaling eerst op genoemde kosten, dan op de rente en het laatst op de openstaande totaalrekening in mindering gebracht. De koper is tot bijberekening, inhouding of vermindering bevoegd wanneer zijn aanspraken rechtsgeldig vastgesteld zijn of met niets in strijd is.

Deelleveringen en deelinspanningen kunnen apart in rekening worden gebracht.

Een betaling geldt eerst dan als voldaan, wanneer het te betalen bedrag op het banksaldo van HDC is bijgeschreven.

Wanneer de koper zijn betalingsverplichting niet nakomt, zijn betalingen stopt, is HDC tot het staken van levering, zonder bijzondere aankondiging vooraf, gerechtigd. In deze gevallen worden, zonder bijzondere aanmaningen, alle vorderingen van HDC ten opzichte van de koper direct in één bedrag opeisbaar. Hetzelfde geldt wanneer HDC andere omstandigheden bekend wordt, welke de kredietwaardigheid van de client in twijfel trekken.

Houdt HDC de overeenkomst verder in stand, is zij gerech­tigd om vooruitbetaling, bankborgstelling, of andere zeker­heidsvoorzieningen te verlangen.

HDC behoudt zich het recht voor, de in betalingsachter­stand verkerende koper van verdere leveringen uit te sluiten, ook wanneer bepaalde leveringsovereenkomsten werden  afgesloten. Vanaf het moment van betalingsachterstand is HDC gerechtigd om rente in hoogte van  een door de  banken berekend percentage over de bedragen van openstaande rekeningen te berekenen. De koper draagt alle kosten voor invordering met inbegrip van gerechtskosten van de tenuitvoerlegging. HDC is gerechtigd om de invordering over te dragen.

 

HDC Multimedia Hengelo, Diamantstraat 1c, 7554 TA Hengelo, tel. 074-2504909, fax 074-2504954, E-mail: info@hdc-hengelo.com 

Back To Top